ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការ

wodeairen

សហករណ៍ AGENCY

ក្រុមហ៊ុននាំចូលនិងនាំចេញលីជូគីមានកំណត់បទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការនាំចេញនិងនាំចេញ។ យើងបានធ្វើការឱ្យក្រុមហ៊ុនរាប់សិបនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងការទិញនិងនាំចេញទំនិញនៅក្នុងប្រទេសចិន។

 

យើងមានវិធីសហប្រតិបត្តិការពីរយ៉ាងគឺៈ

1 - យើងគឺជាភ្នាក់ងាររបស់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសចិន

២ - អ្នកអាចធ្វើជាភ្នាក់ងាររបស់យើងហើយលក់ផលិតផលរបស់យើង

 

សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលំអិតនៃផែនការសហប្រតិបត្តិការជាក់លាក់។

ចង់ធ្វើការជាមួយអាមេរិកមែនទេ?